knihy.audio - Audioknižné štúdio

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ,,VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom:
  1. - Obchodné meno: Richard Petro - Vydavateľstvo Šarkan, IČO: 46 996 826, miesto podnikania: Štítnická 204/16, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Rožňava, číslo živnostenského registra: 850-11117

   - DIČ: 1079101826

   - Bankový účet: SK86 0200 0000 0037 9196 9056

   - Bankové spojenie: VÚB banka

   - Predávajúci nie je platcom DPH

  (ďalej aj ,,Predávajúci”)

  a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto VOP a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa (ďalej aj ,,Kupujúci“), v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákonov: Zákonč. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúcehov platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

  Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom https://knihy.audio. (ďalej aj „Internetový obchod“).

  1.1. Kontaktné údaje Predávajúceho:

  E-mail: [email protected]

  Tel. č.: +421 910 234 016

  Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a iného je:Richard Petro - Vydavateľstvo Šarkan, Štítnická 204/16, 048 01 Rožňava, Slovenská republika.

  1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim.

  1.3. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod a s pojmom Webové sídlo.

 2. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
 3. 2.1. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

  2.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami- podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa) sa vzťahujú ustanovenia Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

  2.3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

  2.4. Pojem Kúpna zmluva zahŕňa kúpno-predajnú zmluvu, zmluvu o poskytnutí služby a zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 4. Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary, služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho.
 5. 3.1. Pojem Tovar zahŕňa aj elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči.

 6. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
 7. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, sídlo:Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

  Odbor výkonu dozoru: tel.č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č.: 055/622 46 95, E-mail: [email protected] webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 8. Sťažnosti, alebo podnety môže Kupujúci taktiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na adresu uvedenú v Čl. I, bod. 1.1. týchto VOP. Predávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby sťažnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia) Predávajúcemu adresovali na e-mailovú adresu Predávajúceho: [email protected]. Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia. Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.
 9. V zmysle §3, ods. 1, písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie Predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

II. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov Kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
 2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle Čl. II., bod 1. týchto VOP Predávajúcim (elektronicky na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania objednávky).
 3. 2.1. V prípade ak si Kupujúci zvolí ako formu platby bezhotovostne prevodom na bankový účet, bezhotovostne platobnou kartou, bezhotovostne prevodom na účet Predávajúcehoprostredníctvom platobnej brány TrustPay k uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza momentom súčasného splnenia dvoch podmienok, a to:

  a) pripísania celkovej ceny objednávky na účet Predávajúceho;

  b) potvrdením objednávky Kupujúceho Predávajúcim v zmysle Čl. II., bod 2. týchto VOP.

  2.2. V prípade, ak boli splnené obe podmienky uvedené v bode 2.1, písm. a) a b) Čl. II. týchto VOP, tak k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dochádza momentom splnenia podmienky, ktorá bola splnená neskôr.

 4. Pri zadávaní objednávky si Kupujúci vyberie produkt, počet kusov, spôsob platby a doručenia.
 5. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 6. 4.1. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v iných právnym poriadkom Slovenskej republiky vymedzených prípadoch, a to najmä dohodou zmluvných strán, alebo neuhradením ceny objednávky Kupujúcim v lehote splatnosti 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy

 7. Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade objednania produktu Kupujúcim, je objednanie spojené s povinnosťou platby pre Kupujúceho, a to formou platby, akú si zvolil Kupujúci.
 8. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto VOP.
 9. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo elektronickou správou na e-mail Predávajúceho, obe uvedené v týchto VOP.
 10. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v Internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.

III. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v Internetovom obchode môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto VOP.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, popr. Nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Kúpna cena tovarov uvedených v Internetovom obchode Predávajúceho je celková cena tovarov vrátane všetkých daní, pričom je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. V kúpnej cene tovarov nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovarov. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Predávajúci nie je platcom DPH.
 4. Formy dopravy a informácie o formách dopravy sú uvedené v čl. VI. týchto VOP.
 5. Za tovary v Internetovom obchode Predávajúceho je možné platiť týmito spôsobmi:
 6. a) bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho (IBAN: SK86 0200 0000 00379196 9056, BIC: SUBASKBX, vedený u Všeobecná úverová banka);

  b) bezhotovostne platobnou kartou VISA, MasterCard alebo Maestro prostredníctvom platobnej brány TrustPay;

  c) dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru.

  5.1. Za tovar-audioknihy vo formáte MP3 (na stiahnutie) je možné platiť len bezhotovostne, podporujeme tieto spôsoby platby:

  a) bezhotovostne prevodom na bankový účet- audioknihy vo formáte MP3 Vám budú sprístupnené až popripísaní zaplatenej čiastky na náš účet, čo môže trvať aj dva alebo tri pracovné dni;

  b) bezhotovostne platobnou kartou (VISA, MasterCard, Maestro) prostredníctvom platobnej brány TrustPay- audioknihy sú dostupnéokamžite po zaplaten

 7. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 8. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 9. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

V. Dodanie tovarov a služieb

 1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovary alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II., bod 2. a nasl. týchto VOP. Obvyklá lehota, kedy Predávajúci tovar alebo službu dodá je však okamžite od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II., bod 2. a nasl., týchto VOP.
 2. 1.1. Predávajúci je povinný dodať tovary a služby Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávkea inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre danýtovar alebo službu. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad- faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru alebo službe a daňový doklad je odoslaný aj na e-mailovú adresu Kupujúceho.

 3. Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.
 4. Dodanie tovaru Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností). Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu). Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 6. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že Kupujúcemu týmto konaním Predávajúceho nevzniknú žiadne dodatočné náklady a len v prípade, ak stým Kupujúci súhlasí.
 7. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od Kupujúceho za dodaný tovar alebo službu.

VI. Prepravné a spôsoby dopravy produktov, cena za ich dopravu

 1. Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.Pri objednávke nad a vrátane 50 Eur sa poštovné ani preprava neúčtuje.
 2. Medzi formy dopravy produktov patrí:
 3. a) stiahnutie elektronického obsahu z Internetového obchodu Predávajúceho- cena 0 Eur;

  b) cez Slovenskú poštu ako balík na adresu/ ako balík na adresu s dobierkou/ ako balík na poštu- dodanie na adresu: 3,20 Eur,/ 4,20 Eur/ 2,50 Eur;

  c) kuriérskou spoločnosťou;

  d) pomocou služby zásielkovňa.

VII. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h). zákona č. 102/2014 Z.z.Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa:
 2. a) prevzatia tovaru podľa čl. VII., bod 1.1. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru;

  b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

  c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

  1.1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;

  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného produktu.

  1.2 Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VII. bod 1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

  1.3. Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa čl. VII. bod 1.2. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku podľa čl. VII. bod 1. týchto VOP.

  1.4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovaryyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovarodovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je:
 5. Richard Petro - Vydavateľstvo Šarkan, Štítnická 204/16, 048 01 Rožňava, Slovenská republika

 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho (TU). Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne, a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh tovaru od akého odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípadne aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 7. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h)zákona č. 102/2014 Z. z.
 8. Tovar musí vrátiť Kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i)zákona č. 102/2014 Z.z.
 10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. zákona č. 102/2014 Z. z.
 11. V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 12. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.
 13. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) 102/2014 Z. z.
 14. Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
 15. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., a to:
 16. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť;

  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;

  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 17. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.
 18. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 19. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z., spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.
 20. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za:
 21. 17.1. Služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:

  a) Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), zákona č. 102/2014 Z. z.;

  b)spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6.zákona č. 102/2014 Z. z.

  17.2. Úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak:

  a) spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8.zákona č. 102/2014 Z. z.;

  b)spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

  c) Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z.

 22. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z.
 23. Predávajúci poučuje Kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada:
 24. 19.1. Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

  19.2. Predávajúci musí disponovať výslovným súhlasom Kupujúceho so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa bodu 19.1. článku VII. týchto VOP.

 25. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvome-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným Kupujúcim.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 2. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 3. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim- spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou, sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo VOP, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa VOP platných a účinných pri uzatvorení kúpnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Tieto VOP vrátane ich prílohy č.1, tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Internetového obchodu. Dokumenty- Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnenímv Internetovom obchode Predávajúceho 01.06.2021.


Príloha č.1 Licenčné podmienky používania audio kníh koncovými zákazníkmi

  Povinnosti Predajcu týkajúce sa podmienok používania audio kníh koncovým zákazníkom (ďalej ako „Licenčné podmienky“):

  Predajca sa zaväzuje podmieniť nákup audio knihy odsúhlasením nasledujúcich podmienok zo strany Koncového zákazníka (v tomto texte označovaný aj ako „Používateľ“) a uvedené Licenčné podmienky musia byť minimálne v tomto rozsahu jasne a zreteľne dostupné v Internetovom obchode (web stránke) Predajcu. Túto povinnosť Predajca nemá v rozsahu, v akom mu to neumožňuje platné právo Slovenskej republiky.

  Elektronickým obsahom sa pre účely Licenčných podmienok rozumie akákoľvek audio kniha bez ohľadu na formát, v akom je vyhotovená

  Audio kniha je registrovaná na Používateľa. Predajca poskytuje Používateľovi nevýhradné a neprenosné právo vytvoriť (download) a uchovávať si primeraný počet permanentných kópií daného Elektronického obsahu a právo prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľakrát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za Predajcom licencovaný Používateľovi, ak Predajca neurčí inak.

  Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

  V prípade audio kníh je odstúpenie Koncového zákazníka od zmluvy možné len do času prvého stiahnutia (pokusu o stiahnutie) Elektronického obsahu, inak odstúpenie Koncového zákazníka (spotrebiteľa) nie je možné, nakoľko to vylučuje samotná povaha výrobku/služby (download).